سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه زبان انگلیسی 
1387/07/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
فقه (شرح لمعه) 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
اصول فقه (معالم، اصول فقه) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
استشراق قرآن و استشراق حدیث 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
تفسیر